Quy tắc ứng xử khi đi du lịch

Quy tắc ứng xử khi đi du lịch

Theo đó, Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch là những quy định mang tính chuẩn mực, góp phần định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách...