Những điều cần biết về hóa đơn điện tử

16/11/2018
412

Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2018, theo đó Nghị định đã quy định về các trường hợp được cấp miễn phí hóa đơn điện tử; các trường hợp sẽ bị cơ quan quản lý thuế ngừng cấp hóa đơn điện tử; các mẫu biểu khi sử dụng hóa đơn điện tử mà các doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh nên nắm bắt thông tin để thực hiện: Theo Nghị định, có 5 trường hợp được cơ quan thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền gồm:

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp; riêng hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cũng được cung cấp miễn phí hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Ngoài các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp được cung cấp miễn phí hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, thì đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định của Bộ Tài chính (trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao) cũng được cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí.

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cũng quy định, ngoài các trường hợp đề cập cụ thể trên đây, để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, đối với các trường hợp cần thiết khác, Bộ Tài chính sẽ quyết định cho phép cung cấp miễn phí hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Đối với các trường hợp trên, Tổng cục Thuế trực tiếp cung cấp dịch vụ, hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí.

Bên cạnh đó Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cũng quy định 5 trường hợp sẽ bị cơ quan thuế ngừng cấp hóa đơn điện tử. Với các trường hợp này sẽ chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế gồm:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế: – Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: – Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh: – Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế. Trường hợp khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp bị ngừng cấp mã hóa đơn điện tử nêu trên được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sau khi thông báo với cơ quan thuế về việc tiếp tục kinh doanh, hoặc được cơ quan thuế khôi phục mã số thuế, được bãi bỏ quyết định cưỡng chế nợ thuế.

Đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử Nghị định số119/2018/NĐ-CP đã bành hành kèm theo Nghị định là 7 biểu mẫu cần có khi sử dụng hóa đơn điện tử, như sau: 1 – Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01); 2 – Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 02); 3 – Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu số 03); 4 – Thông báo hủy hóa đơn điện tử (Mẫu số 04); 5 – Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát (Mẫu số 05); 6 – Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Mẫu số 06); 7 – Thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (Mẫu số 07).

Trả lời